Boendeinformation


Avtal om fastighetsunderhåll och service 

Föreningen har ett avtal med AW Rör & Byggtjänst AB (AWROB) som gäller fastighetsunderhåll och service. De gör regelbundna besök i huset och kollar av att saker & ting är som de skall och rapporterar eventuella fel till styrelsen.

AWROB kan också anlitas av medlemmar för ombyggnad, reparationer etc för all typ av byggnation, VVS, el, målningsarbeten etc.

Kontaktperson är Robert Andrén, nås bäst på telefon 070 786 87 88. E-post: robert@awrob.se

AW Rör & Byggtjänst AB, Stockholmsvägen 144, 18732 Täby

http://www.awrob.se

Andrahandsuthyrning

Det ligger i föreningens intresse att så många som möjligt av bostadsrättsinnehavarna verkligen bor i sina lägenheter och är aktiva och ansvarsfulla medlemmar i föreningen. Detta är en viktig förutsättning för att bostadsrättsförening skall fungera väl. Andrahandsuthyrning beviljas som mest ett år i taget och maximalt två år totalt.

Andrahandsupplåtelse föreligger:

• Om bostadsrättshavaren upplåtit lägenheten till annan för självständigt brukande.

• Även när ägaren lånar ut lägenheten till någon annan i den närmaste familjekretsen. Det krävs inte att ägaren tar betalt av den som använder lägenheten.

Skälen skall vara beaktansvärda för att bostadsrättshavaren inte själv kan använda lägenheten. Styrelsen kan pröva en andrahandsboende på samma sätt som förstahandsmedlemmar.

Skäl till andrahandsuthyrning föreligger:

• När någon vill provbo med sin partner

• Vid tillfälligt arbete på annan ort

• Vid tillfälliga studier på annan ort

• Vid sjukhusvistelse

Avgiften

Avgift till föreningen för nästkommande månad betalas i förskott i slutet av varje månad.

Avlopp

Du som bor i bostadsrätt ansvarar för (utför själv eller bekostar) rensning av avloppen i din lägenhet.

Balkonger

Den boende ansvarar för snöröjning och renhållning av balkongen, föreningen för konstruktion och underhåll. Det är av säkerhetsskäl förbjudet att hänga krukor, blomlådor eller andra föremål på utsidan av balkongen.

Barnvagns- och cykelrum

Ett Barnvagnsförråd och ett cykelförråd finns i källaren, i korridoren bredvid tvättstugan. Det finns cykelställ på baksidan av fastigheten. Cykelrummet kommer du åt med blå entrényckel.

Inga lösa föremål såsom cyklar eller barnvagnar får förvaras i gångar eller korridorer i fastigheten. Föreningen riskerar vite vid en brandinspektion om inte håller efter i våra allmänna utrymmen, då främmande föremål försvårar räddningsarbetet vid en eventuell brand.

Föreningsstämma

En gång per år, före maj månads utgång, håller bostadsrättsföreningen ordinarie föreningsstämma. Kallelse distribueras separat till varje medlem i föreningen inför stämman. Den som inte kan närvara kan ge fullmakt till make/maka, sambo eller annan medlem i föreningen att rösta för sin räkning. På stämman väljs bland annat styrelse och revisor för perioden till och med nästa ordinarie stämma. Styrelsen redovisar det ekonomiska resultatet för det gångna verksamhetsåret. Du kan skriva till styrelsen och begära att en viss fråga (som rör föreningen eller huset) skall tas upp på stämman.

Förråd

Samtliga lägenheter har tillgång till ett eget vindsförråd.

Observera att inga lösa föremål får förvaras utanför förråden eller i gångarna på vinden, eftersom detta innebär en direkt brandrisk vid en eventuell utryckning.

Försäkring

Bostadsrättstillägg

Det är viktigt att Du har ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring! Med ett sådant tillägg får du ett utökat försäkringsskydd som till exempel täcker självrisken vid en vattenskada i din lägenhet. Den som inte har detta tillägg i sin hemförsäkring, kan i vissa fall bli skyldig att betala självrisken till husets försäkringsbolag. Ring ditt försäkringsbolag och kontrollera att du har ett bostadsrättstillägg om du är osäker.

Hiss

Var noga med att stänga både innergrinden och hissdörren efter dig när du har använt hissen, annars blir hissen stående.  Detta är mycket besvärligt för äldre personer som bor högre upp i huset. Kom ihåg att alltid sända ner hissen till bottenplanet efter en resa, då vet man att grind & dörr är ordentligt stängda!

Vår hiss är av en äldre modell och känslig för störningar. Tänk på att du som medlem ansvarar för av dig inhyrda hantverkare som transporterar varor och byggavfall i hissen. Se till att de behandlar den med respekt och inte överlastar den. Det finns dessutom skyddsmattor att hänga upp i hisskorgen som skydd. Kolla med styrelsen eller Ulf Lundberg var dessa finns.

Vid ett eventuellt stopp i hissen skall ITK kontaktas. Telefonnummer anslaget på hissen på entréplan.

Hänsyn

Största hänsyn skall alltid visas mot grannar. Störande ljud såsom hög ljudnivå på radio, TV eller musikanläggning, slammer i dörrar etc. skall undvikas. Detta gäller dygnet runt men är extra angeläget mellan 22.00 och 07.00.

Lägenhet

Lägenheten får endast användas för avsett ändamål, permanent boende, och där kan således inte förekomma aktiviteter som är i konflikt med boendet. Sundhet, ordning och skick skall bevaras inom huset.

Markiser

För att enskild medlem ska få montera markiser krävs föreningens godkännande i förväg. För att få godkännande krävs att den enskilda medlemmen signerar en ansvars-förbin­delse och får skriftligt svarsbesked från styrelsen. Inga markiser får sättas upp på fönster mot Blanchegatan. Styrelsen har beslutat att använda markisväv av märke och färg Sandatex väv nr 0407-51. Ansvarsförbindelsen finns i dokumentarkivet.

Namnskyltar

Föreningen sköter märkning av brevlådor, namnskylt i port och tvättstuga. Är du nyinflyttad kommer vår vicevärd, Ulf Lundberg, att kontakta dig för att sätta upp rätt namn på skylten.

Nycklar

Förutom dina hemnycklar får man som medlem även en nyckel som går till allmänna utrymmen såsom:

  • Entrédörren
  • Sopstationen
  • Källardörrarna
  • Vinden
  • Tvättstugan
  • Cykelrummet

Vid behov av fler nycklar av denna typ kontakta styrelsen.

Renoveringar och ombyggnationer

Renoveringsarbeten i fastigheten skall förläggs måndag-fredag mellan klockan 08.00-17.00 om inte styrelsen medgivit undantag. Icke störande arbeten kan även göras på helger mellan klockan 11.00-17.00. 

För stora förändringar i lägenheten krävs skriftligt tillstånd av styrelsen. Med stora förändringar menas:

• ingrepp i bärande konstruktioner,

• ändringar av befintliga ledningar (exempelvis avlopp, värme och i vissa fall el),

• andra väsentliga förändringar av lägenheten (exempelvis flytt av väggar)

Arbeten som innebär störningar för andra medlemmar i form av buller, damm eller avstängning av vatten eller el måsta anmälas till styrelsen, som då kan komma med kompletterande krav. Medlemmen skall sätta upp anslag på anslagstavlan i trappen senast en vecka innan planerat datum för arbetet. Akuta arbeten pga skada undantas från dessa tidsramar, dock skall styrelsen alltid informeras även om dessa arbeten och information skall alltid sättas upp på anslagstavlan i entrén! Information skall ge detaljerad information om vilka tider störande arbete pågår.

Om hantverkare vill göra tex vattenavstängning skall blankett fyllas i av denne. Kontakta styrelsen.

Skadedjur

Vid problem med skadedjur (pälsängrar t.ex.) i din bostad, ring Anticimex på telefon 075-245 10 00 för hjälp med sanering. Kostnaderna täcks normalt av husets försäkring.

Sopor

Sopor kastas i sopstationen utanför entrén. Det finns två behållare för hushållssopor och en för matavfall. Övrig återvinning som plast, kartong, metall, glasflaskor och batterier kan slängas i återvinningsstationen som finns på Erik Dahlbergsgatan.

Övriga skrymmande sopor som inte hör hemma i någon av dessa kategorier måste medlem själv transportera bort till närmaste återvinningscentral.

Det är förbjudet att använda cykelrum/tvättstuga/barnvagnsrum för lagring, även tillfällig sådan, av sopor och avfall.

Trapphus

Dörrmattor skall placeras innanför lägenhetsdörr och får inte finnas på trappavsats.

Trädgård

Till trädgården är frivilliga krafter alltid välkomna. Tex för vattning, plantering av blommor, klippa rosenbuskar mm. Kontakta trädgårdsgruppen eller någon i styrelsen och välj själv vad du vill hjälpa till med och hur ofta. Stora parken sköts av en trädgårdsfirma.

TV, Telefoni och Internet

Fastigheten har fast internet via fiber. Vi är anslutna via IP-Only där du kan hitta möjliga leverantörer. http://www.ip-only.se/privat/bestall/#/ Avtalet med Comhem är uppsagt men kommer gälla en tid till.

Tvättstugan

Föreningens tvättstuga ligger på källarplan, snett fram till höger om man går ned i trappen innanför entrén. Där finns två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp samt en mangel. I tvättstugan gäller sunt förnuft och allmän hänsyn – man lämnar alltid tvättstugan som man hittade den, dvs. ren och prydlig. Kom ihåg att tömma luddfiltret på torktumlaren efter användning.

Tidsbokning för tvättstugan sker elektroniskt och sker genom sidan bokatvattid.se, som kan användas på mobilen samt datorn. Varje lägenhet har ett användarkonto – inloggningsuppgifter tillhandahålls från styrelsen. Maximal tidsbokning är fem timmar/tillfälle.

Ventilation

Ventilationen i huset är av typen självdrag. Det innebär att det luften cirkulerar i fastigheten utan fläktar som suger ut luft ur alla lägenheter. Ny frisk luft kommer in igenom de ventilationsluckor som sitter under fönstren i varje lägenhet. För bästa resultat skall dessa luckor alltså vara öppna.

Observera att du inte får montera in en egen köksfläkt och ansluta denna till ventilationssystemet. Detta skulle störa ventilationen och matlukt kan komma in hos dina grannar pga den extra fläkten. (En s.k. ”kolfilterfläkt” som inte ansluts till ventilationssystemet går dock bra att installera i ditt kök om du skulle vilja det. Men en kolfilterfläkt blåser endast runt luften i köket och man behöver också en evakuering för att inomhusluften skall vara dräglig. Man kan då ansluta en separat fläkt ( PAX-fläkt eller liknande) till ventilationstrumman som har sitt utlopp på fasaden med ett separat luftrör inuti trumman.)

Öppen spis

Lägenheter med öppen spis kan så klart använda dessa men med sedvanligt sunt förnuft och respekt för eld.